فیلم معرفی سامانه دفا

این فیلم به معرفی بخش های مختلف سامانه دفا می پردازد.

لینک آپارات : https://aparat.com/v/sWvnD

فیلم آموزشی مشاوران تخصصی سامانه

این فیلم نحوه ارائه مشاوره تخصصی را تشریح می کند.

فیلم آموزشی خدمات کارگزاری

این فیلم استفاده از خدمات تخصصی و پیوستن کارگزاران تخصصی را تشریح می کند.