دسته بندی ها
خدمات مستند سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مذاکرات پیش قراردادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات شناسائی فناوری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تولید محتوا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحلیل استراتژی بازار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انبارگردانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات واردات و صادرات کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اخذ مجوزهای ورود
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بانکی مرتبط با واردات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
اخذ مجوزهای ترخیص کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
اظهار گمرکی صادرات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ورود موقت و ترانزیت کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
حل اختلافات گمرکی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اخذ کارت بازرگانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
عقد قرارداد بین المللی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بازاریابی خارج کشور
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حمل بین المللی دریایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR