دسته بندی ها
کشت و تخم نهال
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مشاوره ی دائمی و متداوم
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دفع آفات گیاهی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات شخم زمین های کشاورزی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
شناخت بیماری ها، کوددهی مناسب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
هرس و سرزنی گیاهان پرچینی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دفع زباله های سبز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
وجین کردن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم PH خاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سم پاشی گیاهان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تجویز دارو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تعویض خاک گلدان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کوددهی و تقویت گیاهان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بیل زنی باغچه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
پاکنی درختان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کنترل علف های هرز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سرزنی گیاهان و چمن ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR