دسته بندی ها
شناسایی گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مکانیزاسیون گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بسته بندی گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید نهال و بذر گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کشت گیاهان دارویی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
استخراج روغن از دانه های روغنی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR