دسته بندی ها
آبیاری با آرایش یک ردیفه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبیاری با آرایش دو ردیفه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبیاری با روش لوپ یا حلقه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات آبیاری موضعی توسط مه پاش
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
نصب مه پاش
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تعمیر آبپاش ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بررسی جریان آب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تعویض شیر هیدرولیک و برقی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبیاری دیوار سبز
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
نصب خط اصلی آبیاری قطره ای
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مونتاژ خطوط قطره چکان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی و اجرای سیستم های آبیاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR