دسته بندی ها
خدمات مستند سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحلیل مالی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحلیل استراتژی بازار
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تجزیه و تحلیل محصولات رقبا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات مهندسی ارگونومی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تدوین مدل های کسب و کار BP & FS
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR