دسته بندی ها
خدمات داوری مسابقات ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی لباس های ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سرپرستی تیم های ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
اصلاح حرکات آسیبی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تاسیس دفاتر مشاوره ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تاسیس کلینیک های اختلالات رشدی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
استعداد یابی ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
برنامه ریزی رویداد های ورزشی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه مشاوره تحصیلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تهیه گزارشات تحلیلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR