دسته بندی ها
خدمات تهیه گزارش خرید و فروش فصلی
0 ﷼ 0.0 IRR
تمام سازمان ها و شرکت های خصوصی که کار خرید و فروش انجام می‌ دهند باید صورت آن را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. انجام این کار می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی و یا در قالب سی دی انجام گیرد. آن چه که در این مورد اهمیت دارد ارسال مدارک در موعد مقرر شده است که در غیر این صورت مشمول جریمه ارسال مدارک با تاخیر خواهید شد.
خدمات کدینگ حسابداری
0 ﷼ 0.0 IRR
کــدینگ جــامع حســابداری کــدهایی هســتند کــه بــه صــورت پلــه ای در سیســتم هــای حســابداری بــرای شناســایی بهتــر حســاب هــا و همچنین تسریع در امور ثبت حسابداری طراحی شده است.در فرآیندهای حسـابداری بـه خـاطر متعـدد بـودن حسـاب هـا، رویـداهای مـالی همگـی بـه زیـر مجموعـه هـای فرعـی تقسـیم مـی شـوند . ایـن دسـته بنـدی شـبیه یـک درخـت مـی باشـد کـه شـاخه هـای آن هرکـدام یـک سـرگروه ، یـک حسـاب کـل و در ادامـه معـین و در نهایـت حساب های تفضیل را تشکیل میدهد.
خدمات حسابرسی داخلی
0 ﷼ 0.0 IRR
اگر حسابرسی توسط کارشناسان خود شرکت ها صورت گیرد و هدف از انجام این کار گزارش به مدیران و جلوگیری از هدر رفتن دارایی ها و منابع باشد، به این خدمات، خدمات حسابرسی داخلی می گویند. اطلاعات بدست آمده توسط این نوع حسابرسی به بیرون از شرکت درز پیدا نمی کند و هر سه ماه یک بار انجام می گیرد. حسابرسی داخلی باید کاملا به صورت مستقل انجام شود و از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.
خدمات گزارش حسابرسی جهت اخذ تسهیلات بانکی
0 ﷼ 0.0 IRR
اسناد و مدارک مالی مجموعه ای از رویدادها و عملیات های مالی در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی هستند که به صورت خام و اولیه در دفاتر روزنامه ، کل ، معین ثبت و نگهداری شده اند . این مدارک در نهایت به پول و مبادله و جابجایی آن منجر شده است . برای اینکه وقایع مالی شرکت ها به صورت واضح و روشن و البته دقیق و کارآمد گزراش گردد باید در قالب های خاص مطابق با استاندارد های حسابداری و حسابرسی باشد که اصطلاحا صورت مالی می گویند .صورت های مالی شامل موارد مختلف ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع یا انباشته و صورت گردش وجوه نقد است.
خدمات بهای تمام شده کالا و خدمات
0 ﷼ 0.0 IRR
حسابداری بهای تمام شده (که با نام حسابداری صنعتی نیز شناخته می‌شود) یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت به شمار می‌رود زیرا مدیران با استفاده از آن می‌توانند بهای تمام شده تولیدات یا کالاهای خریداری شده یا فروش رفته را محاسبه کنند.
حسابداری بهای تمام شده، باعث می‌شود مدیران اولاً کنترل خود را بر روی هزینه‌های تولید – از قبیل خرید مواد اولیه، هزینه استفاده از ماشین‌آلات، دستمزد پرسنل و غیره – اعمال نمایند و ثانیاً با نشان دادن مدیریت قدرتمند خود، کاهش هزینه‌های سازمانی، افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح انگیزه پرسنل را فراهم آورند.