دسته بندی ها
خدمات شناسائی فرصت های سرمایه گذاری
0 ﷼ 0.0 IRR
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه عبارت است از بررسی وضعیت کلی فضای کسب و کار و شناسایی فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه های بهینه یا توجیه پذیر و ارائه نتایج در قالب گزارشات قابل استفاده برای سرمایه گذاران.