مشارکت دانشگاه تبریز در راه اندازی هاب دفا
هاب خدمات فناوری و اشتغال
ارائه خدمات دانشگاهی توسط دانشگاه ارومیه بر بستر هاب دفا
هاب خدمات فناوری و اشتغال