دسته بندی ها
خدمات تحلیل مالی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اظهارنامه مالیاتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اخذ کد اقتصادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اعتبار سنجی مشتریان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سازماندهی مدیریت شعب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
گزارش نویسی و مکاتبات بانکی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
بانکداری الکترونیک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات بانکداری بین الملل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
سامانه های پیام رسان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR