دسته بندی ها
نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات راهبردی و مکان یابی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آماده سازی توسعه های جدید شهری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات برنامه ریزی منطقه ای
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات طراحی شهری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی برنامه ریزی شهر های جدید
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
انجام پروژه های تفکیک زمین
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات پروژه های طراحی محله
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR