خدمات کدینگ حسابداری

(بررسی 0)

کــدینگ جــامع حســابداری کــدهایی هســتند کــه بــه صــورت پلــه ای در سیســتم هــای حســابداری بــرای شناســایی بهتــر حســاب هــا و همچنین تسریع در امور ثبت حسابداری طراحی شده است.در فرآیندهای حسـابداری بـه خـاطر متعـدد بـودن حسـاب هـا، رویـداهای مـالی همگـی بـه زیـر مجموعـه هـای فرعـی تقسـیم مـی شـوند . ایـن دسـته بنـدی شـبیه یـک درخـت مـی باشـد کـه شـاخه هـای آن هرکـدام یـک سـرگروه ، یـک حسـاب کـل و در ادامـه معـین و در نهایـت حساب های تفضیل را تشکیل میدهد.

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • استان

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.