دسته بندی ها
خدمات تحقیقات در بازار داخل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
واکسیناسیون هایپیرمیون ضدهاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبات بیمه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات نظرسنجی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ساخت و تولید نمونه اولیه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحقیقات بازار بین‌الملل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات کدینگ حسابداری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مستند سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مذاکرات پیش قراردادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات طراحی سیستم های مکانیکال
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR