دسته بندی ها
خدمات اجاره ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اجاره به شرط تملیک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال سرقفلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی پیش فروش ساختمان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات خرید و فروش ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تنظیم سند رسمی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با تخلیه ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مطالبه اجاره بها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
مطالبه تنظیم سند رسمی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با تحویل آپارتمان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات الزام به فک رهن از ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی تحویل ملک خریداری شده
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR