دسته بندی ها
خدمات کدینگ حسابداری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مستند سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مذاکرات پیش قراردادی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات شناسائی فناوری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات داوری و ارزیابی طرح ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حسابرسی داخلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تولید محتوا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حسابرسی جهت مجامع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحلیل و ارزیابی فناوری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR