دسته بندی ها
دعاوی مرتبط با صدور چک بلامحل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با قتل غیرعمدی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با اخذ ربا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با انتقال مال غیر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با خیانت در امانت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با کلاهبرداری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با ارتشا(رشوه)
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی تصرف غیرقانونی در ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با کیف قاپی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با سرقت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با زور گیری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با تهدید به قتل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR