دسته بندی ها
خدمات کدینگ حسابداری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات داوری و ارزیابی طرح ها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حسابرسی داخلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حسابرسی جهت مجامع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تحلیل و ارزیابی فناوری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تامین نیروی فنی و مهندسی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی فنی شرکتها
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ارزیابی املاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات برنامه ریزی کالبدی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR