دسته بندی ها
خدمات داوری و حل اختلافات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات واگذاری حق اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات استرداد لاشه چک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با صدور چک بلامحل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه چک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه برات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه سفته
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مطالبه وجه برات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اساسنامه شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم صورت جلسات شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با ورشکستگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با صورت جلسات شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال علامت تجاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اسپانسر شیپ
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR